prosím čekejte...

PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽEB RENTIJO

Víme, že čtení právních dokumentů není zábava, proto zde najdete srozumitelé shrnutí našich obchodních podmínek.

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky jsou pravidla určená pro všechny uživatele webového portálu www.rentijo.cz. Tento portál se věnuje sdílení informací o půjčovnách věcí, a to za úplatu formou aukce. Uživatel si v aukci sám určuje preference a může si vybírat podle ceny a kvality jednotlivých nabídek.

Definice pojmů

 • zadavatel – uživatel, který si chce určitou věc půjčit

 • dodavatel - člověk nebo firma nabízející věc k zapůjčení za úplatu

 • pronájem – půjčení věci za úplatu

 • věc – movitá věc, kterou zadavatel specifikuje v aukci

 • odměna – podíl z ceny zaplacené za pronájem věci, který obdrží správce aukce

 • maximální cena – nejvyšší částka, kterou zadavatel hodlá za pronájem věci zaplatit

Obecné podmínky

Vysvětlují, že správce webu propojuje zadavatele s dodavatelem. K využívání portálu je třeba akceptovat obecné podmínky při registraci.

Užívání internetového portálu

Správce webu má právo uživatele schválit či odmítnout dle svého uvážení. Každý uživatel má svůj vlastní profil se svými údaji a k jeho zřízení postupuje podle instrukcí v registračním formuláři. Uživatel je povinen předat správci webu veškeré informace potřebné ke spravování aukce. Při porušení podmínek může být uživatel z portálu vyřazen. 

Co je aukce?

Aukce na internetu je způsob, kterým správce webu propojí zadavatele s dodavatelem. Začíná v momentě, kdy zadavatel zadá a potvrdí informace o půjčované věci do formuláře poptávky a potvrdí ji správci ke schválení a vystavení. Pak už jen čeká na nabídky dodavatelů, kteří mají danou věc k zapůjčení. Aukce se uzavírá výběrem nabídky, která zadavateli vyhovuje a jejím potvrzením. Obchod je tak úspěšně ukončen a za jeho plnění správce neručí.

Kdo je administrátor?

Administrátor je správce portálu, který má nárok na odměnu z úspěšně uzavřené aukce. Může zveřejňovat, či zamítat poptávky i nabídky, to samé platí i pro uživatele. Také může upravovat aukce, nebo uživatelské účty. Správce poskytuje celý tento portál uživatelům k užívání za daných podmínek a k danému účelu půjčování věcí, ne však k jeho kopírování, či jinému nakládání.

Práva a povinnosti zadavatele

Zadavatel je povinen uvádět o sobě vždy pravdivé údaje a informovat správce webu o podezření na porušení podmínek užívání. Zadavatel se vzdává práva na vymáhání škody způsobené užíváním portálu. Při porušení těchto povinností má správce možnost vymáhat náhradu za způsobenou škodu.

Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen uvádět o sobě vždy pravdivé údaje, aby se správce webu mohl přesvědčit o jeho důvěryhodnosti k uzavírání obchodů. Zavazuje se k proplacení odměny za úspěšně ukončenou aukci se svou nabídkou. Při porušení těchto povinností může být správcem vyřazen z portálu.

Práva a povinnosti administrátora

Administrátor, čili správce webu je oprávněn kontrolovat údaje uživatelů i aukcí. Neodpovídá za škody způsobené užíváním  webu, kromě škod vzniklých úmyslně, či porušením jeho přirozených práv. Kontakt na administrátora je info@rentijo.cz 

Jak probíhá komunikace

Veškerá komunikace se správcem webu probíhá formou emailů, pokud není sjednáno jinak. Email se považuje za doručený jeho příchodem do elektronické emailové schránky. Komunikovat lze také prostřednictvím poštovních služeb, adresa pro doručení bude použita poslední uživatelem, který ji zadá do uživatelského účtu, pokud není sjednáno jinak. Pokud si adresát nepřevezme zásilku do deseti dnů ode dne uložení u poskytovatele poštovních služeb, považuje se zásilka za doručenou.

Důvěrnost informací

Veškeré informace zadané uživatelem do portálu jsou zcela důvěrné a jak dodavatel věci, tak správce portálu musí o nich zachovávat mlčenlivost. Zadavatel i dodavatel souhlasem s těmito podmínkami povolují administrátorovi spravovat jejich údaje například pro zjištění bonity, důvěryhodnosti či  platební morálky. 

Zodpovědnost za prezentovaný obsah

Jak zadavatel, tak dodavatel souhlasí s tím, že obchody budou uzavírány výhradně přes tento portál a nebudou uvádět klamavé, či hanlivé informace. Informace o kontaktních údajů nebudou předávat třetím osobám. Kontaktní údaje zobrazí správce po úspěšné aukce oběma účastníkům k jejich propojení.

Zodpovědnost administrátora

Administrátor si jako správce webu vyhrazuje právo zamítnout aukci v těchto případech:

 • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy 

 • informací se sexuálním podtextem

 • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů

 • informací o třetích osobách bez jejich vědomí

 • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst administrátora nebo jiných osob, nebo

 • informací zjevně nepravdivých

Správce si vyhrazuje právo kontrolovat obsah aukcí. Uživatel není vlastníkem svého účtu na webu, správce s ním může manipulovat.

Co je cookies

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele internetového portálu a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k internetovému portálu. Z toho plyne, že každý uživatel se při užívání webu musí řídit obecnými obchodními podmínkami, a to i když přestane portál využívat.
 

Závěrečné ustanovení

Všechny výše uvedené informace jsou stručným popisem všeobecných obchodních podmínek, které však v žádném případě nenahrazují. Tyto obecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.