prosím čekejte...

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MIXDEAL, S.R.O.

Obchodní podmínky ve znění účinném od 1.12.2017

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.     Úvodní ustanovení a definice pojmů 

1.1 Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré aukce a jejich administrace prostřednictvím internetového portálu www.rentijo.cz, rentijo.com, včetně poskytování všech souvisejících služeb.

1.2 Pojmy použité dále v těchto obchodních podmínkách mají následující význam:

„VOP“ se rozumí tyto obchodní podmínky, které jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„internetový portál“ znamená internetový portál na adrese www.rentijo.cz, rentijo.com , který umožňuje setkávání poptávky a nabídky v oblasti pronájmu věcí. Hlavní funkcí internetového portálu je podávání nabídek na poptávky zaměřená na pronájem věcí, jejich prohlížení a závazné objednávání služeb. Internetový portál má i další funkcionality.

„administrátor“ znamená společnost Mixdeal s.r.o., se sídlem Dělnická 897/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05133131, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 258783.

„aukce“ znamená aukci probíhající na internetovém portálu, jejímž cílem je uzavření nájemní smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem.

 „zadavatel“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu registrovanou na internetovém portálu, která má zájem o pronájem movité věci, a to na základě smlouvy o nájmu uzavřené s dodavatelem prostřednictvím internetového portálu.

„dodavatel“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu registrovanou na internetovém portálu, která má zájem pronajmout za úplatu zadavateli věc, a to na základě smlouvy o nájmu uzavřené se zadavatelem prostřednictvím internetového portálu.

„pronájem“ znamená pronájem určené věci dodavatelem zadavateli v souladu s podmínkami dohodnutými prostřednictvím internetového portálu.

„věc“ znamená předmět pronájmu specifikovaný zadavatelem v rámci aukce.

„maximální cena“ znamená maximální cenu za pronájem věci, kterou musí vždy uvést zadavatel v rámci aukce jako cenu výchozí.

„důvěrné informace“ má význam uvedený v článku 9.1 těchto VOP.

Obecné podmínky

II.     Obecné podmínky užívání internetového portálu

2.1 Administrátor zajišťuje zadavateli a dodavateli příležitost k uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem věci, a to prostřednictvím aukce probíhající na internetovém portálu, případně prostřednictvím výběrového řízení vyhlášeného zadavatelem.

2.2 Podmínkou pro využití služeb administrátora je akceptace těchto VOP v rámci registrace na internetovém portálu. Každý zadavatel i dodavatel se musí na internetovém portálu nejprve registrovat.

2.3 Potenciální zadavatel a dodavatel nemají žádný právní nárok na registraci na internetovém portálu. Administrátor si vyhrazuje právo odmítnout dle svého vlastního uvážení registraci na internetovém portálu.

2.4 Registrace zadavatele na internetovém portálu bude dokončena po kompletním vyplnění interaktivního formuláře a potvrzením notifikační zprávy formou SMS a emailem zaslaným administrátorem zadavateli na jeho uvedené telefonní číslo a jeho kontaktní email. Administrátor zřídí na internetovém portálu každému registrovanému zadavateli jeho vlastní profil, který bude přístupný všem registrovaným dodavatelům. Zadavatel může na svém profilu získávat reference od dodavatelů za uskutečnění pronájmu.

2.5 Zadavatel i dodavatel budou v internetovém portálu vystupovat pod přiděleným uživatelským jménem. Uživatelské jméno bude tvořit třímístný kód složený z velkých písmen a číslic. Kontaktní informace příslušného zadavatele i dodavatele sdělí administrátor oběma stranám neprodleně po ukončení aukce.

2.6 Zadavatel a dodavatel jsou povinni informovat administrátora bez zbytečného odkladu o případných změnách všech údajů sdělených o své osobě administrátorovi.

2.7 Zadavatel podává administrátorovi návrh na provedení aukce, jejímž předmětem je pronájem specifikované věci.

2.8 Zadavatel je povinen administrátorovi poskytnout veškeré informace potřebné ke spuštění aukce.

2.9 Administrátor potvrdí zadavateli spuštění aukce na internetovém portálu, a to notifikačním e-mailem zaslaným na adresu zadavatele.

2.10 Zadavatel může dále na internetový portál administrátora vložit výběrové řízení, jehož předmětem bude pronájem věci. Tato výběrová řízení může zadavatel vkládat na internetový portál pouze v případě, že jeho poptávku vzhledem k jejím parametrům nebude možné uspokojit prostřednictvím aukce.

2.11 Zadavatel i dodavatel se zavazují dodržovat pravidla komunikace na internetovém portálu stanovená těmito VOP a/nebo uvedená administrátorem na internetovém portálu. Porušení pravidel komunikace na internetovém portálu může být důvodem pro pozastavení/deaktivaci uživatelského účtu dodavatele či zadavatele dle čl. 4.2. těchto VOP nebo pro blokaci uživatelského účtu dodavatele či zadavatele dle čl. 4.3. těchto VOP.

Aukce a výběrové řízení

III.     Aukce a výběrové řízení

3.1.       Aukce na internetovém portálu administrátora je nástrojem pro střetávání nabídek a poptávek, přičemž cílem aukce je uzavření nájemní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

3.2 Aukce (popř. výběrové řízení) není veřejnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava veřejné dražby se na aukci (popř. výběrové řízení) tedy nepoužije. Aukce (popř. výběrové řízení) rovněž není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 V průběhu aukce budou obvykle přijímány nabídky od dodavatelů na pronájem věci. Vítězem aukce se stane ten dodavatel, jenž bude vybrán zadavatelem po ukončení aukce.

3.4 Aukce bude dále zahájena v okamžiku, kdy zadavatel vloží na internetový portál poptávku pronájmu věci s uvedením maximální ceny. Dodavatel po rozkliknutí příslušné aukce získá veškeré relevantní informace o požadavku uvedené zadavatelem. V případě zájmu dodavatele získat zakázku na pronájem věci zadané v aukci zadavatelem, vloží dodavatel svojí cenovou nabídku. Aukce končí ve chvíli, kdy zadavatel v rámci aukce potvrdí cenovou nabídku dodavatele s tím, že zadavatel je povinen vybrat vždy jednu z nabídek odpovídajících jeho poptávce. Okamžikem potvrzení cenové nabídky dodavatele dle předchozí věty dochází k uzavření nájemní smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem. Administrátor nikterak neručí ani neodpovídá za splnění nájemní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem prostřednictvím internetového portálu.

3.5 Doba trvání aukce na internetovém portálu je maximálně 14 dnů.

Administrace aukce

IV. Administrátor a administrace aukce

4.1 Administrátor uskutečňuje aukce (popř. výběrové řízení) bezplatně.

4.2 Administrátor je oprávněn kdykoliv pozastavit/deaktivovat jakýkoli uživatelský účet dodavatele či zadavatele nebo přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména v případě, že uživatel bude porušovat tyto VOP, platné právní předpisy či nájemní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetového portálu.

4.3 Administrátor je dále oprávněn kdykoliv dočasně zablokovat zadavateli i dodavateli přístup do systému či odmítnout spuštění aukce, pokud existuje důvodné podezření, že zadavatel nebo dodavatel porušují nebo mohou porušit povinnosti stanovené těmito VOP, platnými právními předpisy či nájemní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového portálu.   

4.4 Administrátor je oprávněn kdykoliv dle vlastní úvahy přidávat, měnit nebo odebírat funkce internetového portálu.

4.5 Administrátor není povinen zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost internetového portálu.

4.6 Administrátor nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s realizací aukce (popř. výběrového řízení) ani samotného pronájmu věci mezi zadavatelem a dodavatelem. Za splnění uzavřené nájemní smlouvy jejími stranami administrátor rovněž nijak neodpovídá či neručí.

4.7 S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití internetového portálu v souladu s těmito VOP nenabývá žádný uživatel internetového portálu (zadavatel či dodavatel) žádná práva k duševnímu vlastnictví administrátora, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Zadavatel a dodavatel zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky administrátora.

4.8 Administrátor tímto uživatelům internetového portálu uděluje osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání internetového portálu a příslušného softwaru časově omezenou na dobu využívání internetového portálu v souladu s těmito VOP. Tato licence je poskytována výlučně za účelem používání internetového portálu pro vlastní (osobní) potřebu uživatelů internetového portálu. Software ani žádnou jeho část není uživatel internetového portálu oprávněn kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat ani nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu uživatel internetového portálu má od administrátora výslovné písemné povolení nebo pokud některý software či jeho část administrátor označí za open source nebo free software, a to v rozsahu, v němž je software za open source nebo free software označen.

Práva a povinnosti zadavatele

V.    Práva a povinnosti zadavatele

5.1 Zadavatel prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl či v budoucnu poskytne administrátorovi, budou pravdivé, správné a úplné, a nezamlčí žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se dodavatel rozhodl příslušnou nájemní smlouvu neuzavřít.

5.2 Zadavatel je v návrhu na spuštění aukce povinen poskytnout administrátorovi správné, úplné a pravdivé údaje potřebné ke konání aukce, a to včetně detailního popisu věci, která má být předmětem pronájmu, a termínů a podmínek realizace dodavatelem.

5.3 Zadavatel je povinen neprodleně informovat administrátora o všech skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv i nepřímý vliv na platební schopnost zadavatele nebo na provedení včasné a řádné úhrady ceny za pronájem a změnách parametrů zadaných zadavatelem pro účely realizace aukce.

5.4 Dojde-li k porušení jakékoliv povinnosti, závazku či prohlášení zadavatele vyplývajících z těchto VOP či platných právních předpisů, má administrátor právo vyřadit zadavatele bez dalšího z internetového portálu. Administrátor má dále právo požadovat po zadavateli náhradu újmy, která administrátorovi vznikla v důsledku porušení povinností zadavatele vyplývajících z těchto VOP či platných právních předpisů.

5.5 Zadavatel se vzdává práva domáhat se po administrátorovi náhrady újmy, která mu případně bude způsobena při používání internetového portálu s výjimkou práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Práva a povinnosti dodavatele

VI.    Práva a povinnosti dodavatele

6.1 Dodavatel prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl či v budoucnu poskytne administrátorovi, budou pravdivé, správné a úplné, a nezamlčí žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se zadavatel rozhodl příslušnou nájemní smlouvu neuzavřít.

6.2 Dojde-li k porušení jakékoliv povinnosti, závazku či prohlášení dodavatele vyplývajících z těchto VOP, platných právních předpisů či nájemní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu, má administrátor právo vyřadit dodavatele bez dalšího z internetového portálu. Administrátor má dále právo požadovat po dodavateli náhradu újmy, která administrátorovi vznikla v důsledku porušení povinností dodavatele vyplývajících z těchto VOP či platných právních předpisů.

6.3 Dodavatel se vzdává práva domáhat se po administrátorovi náhrady újmy, která mu případně bude způsobena při používání internetového portálu s výjimkou práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Práva a povinnosti administrátora

VII. Práva a povinnosti administrátora

7.1 Administrátor je oprávněn u zadavatele i dodavatele ověřit úplnost a správnost zadaných informací a rovněž všech požadovaných dokumentů uvedených a přiložených při registraci.

7.2 Administrátor neodpovídá zadavateli ani dodavateli za případné újmy, které jim mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetového portálu (včetně jeho případné nefunkčnosti), účastí v aukci či výběrovém řízení nebo na základě jiných služeb poskytovaných administrátorem s výjimkou práva k náhradě újmy způsobené zadavateli či dodavateli na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

7.3 Kontakt na straně administrátora je pro účely těchto VOP a vztahů z nich vyplývajících e-mail: info@rentijo.cz 

Doručování

VIII. Doručování

8.1 Pokud není mezi zadavatelem, dodavatelem a administrátorem sjednáno jinak, lze veškerá právní jednání činit v elektronické podobě za podmínky, že budou doručena na kontaktní e-mailovou adresu administrátora podle článku 7.3 těchto VOP, v případě zadavatele nebo dodavatel na e-mailovou adresu, kterou tito uvedli při akceptaci těchto VOP. E-mailová zpráva je považována za doručenou doručením do elektronické schránky, a to i v případě, kdy se adresát o doručení zprávy nedozvěděl.

8.2 Na základě dohody s administrátorem je možná i písemná forma komunikace. V takovém případě se doručuje na adresu zadavatele a dodavatele uvedenou při akceptaci těchto VOP. Administrátorovi se zásilky v písemné podobě doručují na adresu jeho sídla zapsanou ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku. Jakákoli zásilka zasílaná v písemné podobě se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí adresátem. Nepřevezme-li adresát zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

Ochrana osobních údajů

IX. Důvěrnost informací, ochrana osobních údajů

9.1 Veškeré informace sdělené zadavatelem, dodavatelem anebo administrátorem na základě nebo v souvislosti s těmito VOP a/nebo jinou smlouvou uzavřenou v souvislosti s těmito VOP, které nejsou veřejně přístupné, se považují za důvěrné a zadavatel, dodavatel a administrátor jsou povinni zachovávat o nich mlčenlivost (dále jen „důvěrné informace“). Administrátor je oprávněn využívat důvěrné informace pouze pro účely související přímo nebo nepřímo s jeho podnikatelskou činností, zejména za účelem prověřování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky zadavatele a dodavatele.

9.2 Zadavatel a dodavatel tímto zároveň souhlasí a výslovně opravňují administrátora, aby při své činnosti zpracovával, shromažďoval, uchovával, získával a zejména požadoval poskytnutí jakýchkoliv informací, které vypovídají o jejich bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, včetně osobních údajů, i když podléhají ochraně dle zvláštního zákona.

9.3 Zadavatel a dodavatel tímto udělují administrátorovi výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním informací a údajů týkajících se jejich osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jejich finanční situaci, a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla, a to pro plnění účelu těchto VOP, na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv administrátora.

Komunikace a odpovědnost

X. Komunikace a odpovědnost za obsah prezentovaných informací

10.1 Zadavatel a dodavatel souhlasí s tím, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá pouze přes internetový portál.

10.2 Zadavatel a dodavatel souhlasí s tím, že jediným právně závazným způsobem komunikace ve věci pronájmu věci je komunikace přes internetový portál a zavazují se spolu nekomunikovat jiným způsobem.

10.3 Zadavatel zejména není oprávněn uvést svůj kontakt (zejména telefonní číslo, e-mail či adresu internetové stránky) ve zprávách, diskusi, poptávce, nabídce, ani jinou formou při provádění aukce (popř. výběrového řízení). Kontakty na zadavatele zveřejní administrátor dodavateli až po ukončení aukce (popř. výběrového řízení).

10.4 Zadavatel a dodavatel se zavazují prezentovat prostřednictvím internetového portálu výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani administrátorovi, a to informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o identitě uživatele internetového portálu. Administrátor je oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele internetového portálu kontaktovat.

10.5 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný uživatel internetového portálu, který tyto informace uložil do internetového portálu. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby administrátor uchovával informace o zápisu dat do internetového portálu vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního uživatele internetového portálu.

10.6 Uživatel internetového portálu tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s těmito VOP pro případné řešení sporu s tímto uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení užívání internetového portálu tímto uživatelem.

Nakládání s prezentovanými informacemi

XI. Nakládání s prezentovanými informacemi

11.1 Administrátor si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

  • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

  • informací se sexuálním podtextem;

  • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;

  • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;

  • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst administrátora nebo jiných osob; nebo

  • informací zjevně nepravdivých.

11.2 Administrátor je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článku X. a XI. těchto VOP. Administrátor je oprávněn upozornit uživatele na rozpor jeho jednání s těmito VOP a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z internetového portálu, a to i bez souhlasu uživatele.

11.3 Uživatel nemá ke svému účtu na internetovém portálu žádná vlastnická práva. Zruší-li uživatel účet na internetovém portálu, nebo jeho účet bude zrušen ze strany administrátora dle těchto VOP, veškeré informace o uživateli budou označeny jako smazané, mohou být z internetového portálu vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části z internetového portálu. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany administrátora Administrátor je oprávněn ponechat si uložené kopie informací o uživateli, pokud došlo ke zrušení účtu ze strany administrátora z důvodu porušení těchto VOP.

Užívání cookies

XII. Užívání cookies

12.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele internetového portálu a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k internetovému portálu.

12.2 V rámci internetového portálu používá administrátor cookies za těmito účely:

  • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby administrátor byl při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;

  • základní nastavení internetového portálu i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

12.3 Internetový portál může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které administrátorovi slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na internetovém portálu.

12.4 V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v čl. 12.2 těchto VOP.

Závěrečná ustanovení

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti dle těchto VOP zůstávají v platnosti i poté, kdy uživatel internetového portálu přestane internetový portál využívat, jakož i poté, kdy administrátor přestane internetový portál provozovat.

13.2 Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

13.3 V nejširším možném rozsahu, v němž volbu soudní příslušnosti umožňují obecně závazné právní předpisy (zejména mezinárodní smlouvy a právní předpisy států, jejichž příslušníky jsou uživatelé internetového portálu), smluvní strany sjednávají, že soudy příslušnými k řešení sporů vyplývajících z těchto VOP jsou soudy České republiky, a to v závislosti na věcné příslušnosti Obvodní soud pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze.

13.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.12.2017